Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

01.01.2009 00:00

 

Systém varování a informování obyvatelstva

V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7, odst. 2, pís. f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén.

elektronická siréna


Všeobecná výstraha

 

Dnem 1. listopadu 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území České republiky jeden varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

Signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

 

Grafické vyjádření varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha", bude následovat slovní informace z elektronických sirén a tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.


Požární poplach
není varovným signálem, je určen ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund. 

Dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

 

rotační siréna

 

Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem.

 

Grafické vyjádření signálu "POŽÁRNÍ POPLACH"

 

Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ" atd. po dobu jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).


Zkouška sirén

 

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí akustickou zkouškou sirén zkušebním nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou zkušebním tónem.

 

ovládací pracoviště elektronických sirén koncový prvek elektronické sirény
Grafické vyjádření zkušebního tónu akustické zkoušky koncových prvků

 

Po akustické zkoušce následuje verbální informaci (č. 1 dle níže uvedeného seznamu).

Varovný signál "Všeobecná výstraha" lze u elektronických sirén doplnit o verbální informace podle druhu hrozby nebo mimořádné události (č.2 až 6 podle níže uvedené tabulky), signál "Požární poplach" lze doplnit o verbální informaci č. 7.


Seznam slovních informací z elektronických sirén

 

Verbální informace č. 1

 

"Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."

 

Verbální informace č. 2

 

"Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha."

 

Verbální informace č. 3

 

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny."

 

Verbální informace č. 4

 

"Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie."

 

Verbální informace č. 5

 

"Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie."

 

Verbální informace č. 6

 

"Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu."

 

Verbální informace č. 7

 

"Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach."


Poskytování tísňových informací

 

Poskytování tísňových informací - informace pro obyvatelstvo o charakteru ohrožení a prováděných opatřeních k ochraně obyvatelstva, předávané bezodkladně po vyhlášení varovného signálu. K poskytování tísňové informace se využívá elektronických sirén, s možností vysílání hlasové informace, a všech hromadných informačních prostředků.

Tísňové informace budou vysílány podle rozsahu a závažnosti mimořádné události veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem (televizní kanály ČT 1 a ČT 2, Český rozhlas 1 - Radiožurnál a Český rozhlas 2 - Praha) pro případ mimořádné události velkého rozsahu. Pro zabezpečení informací lokálního charakteru budou veřejnoprávní sdělovací prostředky doplněny místními a regionálními médii.


Frekvence vysílání rozhlasových stanic

 

Veřejnoprávní rozhlasové vysílání
Český rozhlas 1 - Radiožurnál 89,7 MHz 88,5 MHz  
Český rozhlas 2 - Praha 100,1 MHz 101,9 MHz  
Český rozhlas 3 - Vltava 102,7 MHz 90,5 MHz  
Český rozhlas - Hradec Králové 100,1 MHz 101,9 MHz  
 
Regionální rozhlasové vysílání
Radio Černá Hora 96,2 MHz
87,8 MHz

105,3 MHz
96,2 MHz - frekvence pro Hradec Králové
Radio Profil 95,7 MHz
96,9 MHz
  95,7 MHz - frekvence pro Hradec Králové
Rádio OK 103,4 MHz
93,9 MHz
  103,4 MHz-frekvence pro Hradec Králové
Radio Life 91,6 MHz    
Radio Frekvence 1 97,4 MHz    
Radio Magic

92,8 MHz

94,7 MHz

   94,7 MHz - frekvence pro Orlické hory
Radio Duha - program Evropa 2 94,5 MHz    


Poznámka:

Podle § 32 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce.

Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech.

 

zdroj: internet