Pravidla Podorlické ligy 2010

01.04.2010 09:31

Propozice XI. ročníku soutěže o putovní pohár "Podorlické ligy" v požárním útoku v kategoriích mužů a žen – 2010.

********************************************************************************

     Po zkušenostech z  předchozího ročníku seriálu soutěží "O putovní pohár Podorlické ligy" v požárním útoku, doporučuje rada Podorlické ligy  vyhlášení XI. ročníku této soutěže. V roce 2009 bylo zapojeno do X. ročníku 51 družstev mužů a 21 družstev žen.

    Pro rok 2010 bylo do seriálu soutěží "O putovní pohár Podorlické ligy" zařazeno celkem 11 soutěží.

 

     PRAVIDLA "PODORLICKÉ LIGY"

 

I. Účast

- soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného. V případě účasti více družstev jednoho SDH, provede před odstartováním soutěže dané kategorie pořadatel jejich označení.

II. Rozsah soutěže

-         soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 min. před nástupem družstev na začátku soutěže. Výjimku, pouze ve výjimečných případech ( např. porucha vozidla při dopravě na soutěž ), povoluje pořadatel soutěže. V tomto případě je nutné kontaktovat zástupce daného pořadatele v radě přes mobilní telefon (viz. čl. XI.). Tato podmínka je nutná z důvodu dostatečného času na zpracování startovní listiny. Družstvo bude v takovémto případě zařazeno na konec startovní listiny. Startovné bude uhrazeno družstvy při prezentaci. Výše startovného za jedno družstvo je maximálně 200 Kč. Přihlásit se a vybrat startovní pořadí bude možné na https://www.firesport.cz/  - diskuze – Podorlická liga

-         družstva žen se nemusí při zahájení soutěže účastnit nástupu, ale musí být zaprezentována a zaplacené startovné. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva.

III. Způsob provedení požárního útoku

-         podle platných směrnic hasičských soutěží (upravených dle pravidel PS z 1.5.2007) a výjimek platných pro Podorlickou ligu pro rok 2010  (uvedených v článku IV. Technické podmínky ) na nástřikové, případně na sklopné terče.

-         Na soutěžní dráhu je povolen vstup pouze soutěžnímu družstvu při pokusu a technické četě.

Na soutěžní dráhu je družstvům zakázáno umísťovat jakékoliv značky, mimo značek umístěných pořadatelem.  Porušení tohoto ustanovení znamená neplatný pokus pro dané družstvo.

IV. Technické podmínky

Útočné vedení:

Výjimky ze směrnic hasičských soutěží:

Článek 47 – popis překážek a nářadí

 odst. 10 – hadice "B65" minimální plošná šíře  100 mm

                             - hadice "C42" minimální plošná šíře 65 mm

                             - délka hadic minimálně 19 m

                             - proudnice průměr výstřikové hubice 12,5 – 13 mm

                             - sací koš 110 mm – rozměry ok maximálně 10x10 mm

                             - kontrola délky hadic po ukončení pož. útoku, změřením minimálně jedné

                               libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím.

                               Hadici přenesou na místo  měření členové daného družstva, případně

                               technická četa, hadice se nesmí před měřením natahovat. Porušení tohoto

                               pravidla vede k diskvalifikaci družstva

 

 

Článek 48 – nářadí

             Odst. 1, 2, 3, 4

           - Stroj - požární stříkačka s  funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného

                        typu,  nebo jejíž schvalovací  řízení probíhá ( úprava výkonu je

                        povolena )

           - na stroji nebude používán žádný omezovač průtoku !

           - ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení, nebo na místě vyrobeném výrobcem

           - výfukové potrubí musí procházet vývěvou

Článek 51- doba na přípravu a provedení pokusu

            odst. 4 – doba přípravy 3 až 5 minut (stanoví pořadatel a oznámí na nástupu k zahájení

                          soutěže), provedení pokusu do  2 min.

Článek 52 – provedení disciplín

odst. 4 – motorová stříkačka může být v době startu

                           v chodu ( může se nastartovat v průběhu  času pro přípravu  základny).

                         - mezi zuby půlspojek musí projít  volně vložený zalaminovaný  list papíru  

                          - čára nástřiku je nedotknutelná (čáry a prostoru za ní se nesmí nic dotýkat)

 - koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody,                      savice nemusí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje

                          - podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná bez výřezů

                            o max. tloušťce 10 mm

článek 58 – neplatnost pokusu

   odst. 12 – sací vedení nemusí být po ukončení pokusu sešroubováno, ostatní ustanovení

                    zůstávají  v platnosti       

  odst. 13 – proudnice se nesmí dotýkat čáry nástřiku a smí být opřena o zem

Výstroj soutěžících - ústroj družstva jednotná: pracovní, nebo sportovní, kalhoty ke kotníkům

                                    s možností krátkého rukávu trika. (Trika v kalhotách),

- obuv pracovní, nebo sportovní, nejsou povoleny kopačky,tretry

   jsou povoleny - délka hřebů max.6mm

                                  - opasek a ochranná přilba odpovídající pravidlům PS.

                                  - jednotný dres pro družstvo, včetně barevného provedení

V. Jiná ustanovení - soutěžící smí na jedné soutěži startovat pouze ve dvou družstvech (vlastní + 1x cizí). Družstvo může startovat i 6-ti členné. V případě zapůjčení závodníka z jiného družstva, bude tato skutečnost uvedena  na  přihlášce. Toto  družstvo  může  mít  zapůjčeného  pouze  jednoho závodníka, který tento pokus absolvuje v dresu svého družstva. V případě porušení tohoto ustanovení budou potrestána všechna družstva, za která soutěžící startoval neplatným pokusem !

Družstvo které má zapůjčeného člena odevzdá před přípravou lístek o zapůjčení startérovi. V případě že nebude lístek odevzdán, nebude družstvo připuštěno na start a bude mít neplatný pokus.

Pokud se bude jednat o soutěž spojenou s Východočeskou hasičskou ligou platí v tomto bodě pravidlo Východočeské ligy-pouze jeden vypůjčit a jednoho možno zapůjčit do jiného družstva.Včetně postihu za porušení tohoto pravidla (viz. čl. VI. jiná ustanovení pravidla VCHL) Více na https://www.vchl.com/pravidla.htm

 

VI. Měření času

-    čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou na dvě desetinná místa

-    terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny  viditelnou signalizací ukončení pokusu

      ( světelně, mechanicky, nebo kombinace obou způsobů ), nerozsvítí-li se světlo, pokus je

      neplatný s důvodu technické závady a družstvo pokus opakuje

-         při selhání časomíry (časomíra se nezastaví) družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu

nastupuje družstvo po dohodě s pořadatelem

-         při selhání časomíry delším než jedna hodina, rozhodne hlavní rozhodčí společně s radou Podorlické ligy o dalším průběhu soutěže

 

VII. Příprava základny

-         Začíná uvolněním základny = odstranění soutěžního stroje ze základny a povelem „Základna volná“.

-         bez provedené přejímky materiálu nebude družstvu umožněn start.

-         základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí,

-         u soutěžního družstva žen, může pomáhat jeden člen navíc označený  reflexní vestou, tento člen musí stát po odstartování družstva mimo vyhrazený prostor.

 

VIII. Startování

-         povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !", "POZOR !", výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba  na straně startéra, nebo startovací techniky ( selhání výstřelu apod. )

-     startování musí být prováděno startovací pistolí

-     při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

-  překročení startovní čáry po povelu startéra NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE je bráno jako ulitý 
      start, v tomto případě je možno narovnat spadlý materiál mimo základnu

-         v případě druhého startu při pádu materiálu mimo základnu, startér smí startovat

 

IX. Hodnocení jednotlivých soutěží

-         družstva umístěná v jednotlivých soutěžích s platným časem, v kategorii mužů na prvních 15-ti místech a  v kategorii žen na prvních žen 6-ti místech, obdrží body do celkového hodnocení Podorlické ligy takto:

UMÍSTĚNÍ

BODY-MUŽI

BODY-ŽENY

UMÍSTĚNÍ

BODY-MUŽI

BODY-ŽENY

1. místo

15

6

 9. místo

7

0

2. místo

14

5

10. místo

6

0

3. místo

13

4

11. místo

5

0

4. místo

12

3

12. místo

4

0

5. místo

11

2

13. místo

3

0

6. místo

10

1

14. místo

2

0

7. místo

9

0

15. místo

1

0

8. místo

8

0

 

 

 

-         při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění ( 1. místo 15b., 1. místo 15b., 3. místo 13 bodů )

-         bodování zůstává stejné i při případném rozstřelu stanoveném pořadatelem

-         v případě dvoukolové soutěže se rozhoduje o přidělení bodů lepší čas

-         družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů, kteří jsou povinni vystoupit v jednotné ústroji ( dresy, hasičský pracovní, nebo sportovní oděv ) s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám. Družstva, která se nemohou  zúčastnit vyhlášení výsledků mají povinnost písemně nahlásit toto pořadateli.

Při neúčasti na závěrečném nástupu bez omluvení, nebudou družstvu získané body započítány do celkového hodnocení Podorlické ligy .

 

 

 

X. Protesty

-         protest musí být podán písemně do 10-ti minut po ukončení pokusu se zálohou 100 Kč, která bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

 

XI. Celkové vyhodnocení Podorlické ligy

-          vítězem seriálu a držitelem putovního poháru Podorlické ligy  se stává  družstvo  s  nejvyšším počtem získaných bodů,

-         v případě, že bude bodové hodnocení družstev stejné, rozhoduje počet lepších umístění , v případě rovnosti bodů i potom bude následovat rozstřel (další pokus),

-         vítěz dané kategorie se stává na jeden rok držitelem putovního poháru (družstva na prvních

3 místech, obdrží poháry hrazené z fondu ligy.

Družstvům umístěným v celkovém pořadí kategorie mužů na 1 až 10 místě a v kategorii žen na 1- 5 místě, bude rozdělena celková částka fondu  Podorlické ligy v následujícím poměru:


UMÍSTĚNÍ

MUŽI

ŽENY

UMÍSTĚNÍ

MUŽI

ŽENY

1. místo

30%

35%

  6. místo

5%

/

2. místo

22%

27%

  7. místo

4%

/