Činnost IZS a jeho složení

25.03.2009 12:32

Integrovaný záchranný systém

Činnost IZS a jeho složení

Odbor IZS a služeb odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti jednotek PO, za organizaci a výkon služby v jednotkách HZS kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

Odbor se vnitřně dělí na:
- oddělení IZS a řízení jednotek PO,
- oddělení služeb.


Oddělení IZS a řízení jednotek PO plní zejména následující úkoly:

a) podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
b) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
c) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků a velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
d) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
e) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
f) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,
g) zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a podklady pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,
h) podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
i) připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,
j) podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci, k) vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
l) navrhuje zřízení jednotky HZS podniku a jednotky SDH podniku a jednotky PO obce, vydává souhlas s jejím zrušením a  navrhuje zřízení společných jednotek.


Oddělení služeb se dělí na:

Chemickou službu
Technickou službu
Strojní službu


Plnění úkolů chemické, technické a strojní služby v jednotách Hasičského záchranného sboru ČR podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., zabezpečuje hasičský záchranných sbor kraje v souladu s Řádem chemické, technické a strojní služby Hasičského záchranného sboru ČR. Při plnění úkolu v oblasti služeb, vzdělávací, technické a účelová zařízení HZS ČR postupují přiměřeně podle Řádu jednotlivých služeb.
Řády služeb upravují jednotný výkon služby, stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrol, údržbě a skladování věcných prostředků požární ochrany.

autor: Milan Pomezný— 31.10.2007