Historie sboru v letech 1874 - 1999

04.03.2009 00:00

1874 - Založení sboru

1875-1876 - V počátcích vlastnil sbor pouze dřevěnou stříkačku, 10 přileb, 1 lano, 2 žebříky, lopatu, trumpetu. Prvá léta se pilně cvičilo, sbor se zúčastňoval veřejných i župních cvičení.

1877 - první požár u Jana Pauka v Synkově, společný zásah se sbory z Čestic, Kostelce nad Orlicí

1878 - 7. července -generální cvičení v Mokrém u Opočna

1879 - 6. dubna - požár u Josefa Forejtka v Synkově - stavení lehlo popelem, 8. června -požár u Kateřiny Bartošové v Lípě, stavení i chlév shořely do základů, 6. září - generální cvičení v Častolovicích, celková účast 800 krojovaných hasičů.

1880 -15. dubna - požár u Františka Pinkase Častolovice - uhořely 4 koně, 8 ks hovězího dobytka, 5 vepřů, 21. června - požár sedmi stavení ve Velké Čermné, 27. října - požár v Třebešově u Podivínů, o život přišlo čtyřleté dítě, 5 koní, 16 ks hovězího dobytka, shořelo obytné stavení a hospodářská budova, 17. května - delegace při svěcení hasičského praporu v Kostelci nad Orlicí

1881 - 3. února - zemřel zakládající člen sboru p. František Bednář, 8. května požár třech stavení v Ličně, 3. července - účast na velké slavnosti ve Spy u Nového Města nad Metují. Přítomno 1600 krojovaných hasičů.

1882 - 11. ledna - požár dvou stavení v Častolovicích - Fr. Bělky, Fr. Tichého. Obě lehla popelem.

1883 - 9. září - delegace v Pardubicích u odhalení pomníků bratří Veverkových

1884 - 15. září - požár ve Vamberku - shořel pivovar a dva domky

1885 -19. března - požár u Františky Charvátové v Česticích, uhynul 1 kůň, 6 ks hovězího dobytka, 1 vepř, 15.listopadu požár v Častolovicích u Antonína Kudláčka

1887 - 10. dubna - uspořádáno generální cvičení v Častolovicích - účast mnoha hasičských sborů

1888 - 2. září - účast na cvičení v Česticích, požár u p. Bartoše v Olešnici.

1889 - 1893 nejsou dochovány žádné zmínky- sbor se v roce 1893 rozešel

1894 - 18. února 1894 bylo na popud starosty Václava Bělky svoláno znovu představenstvem městečka všechno bývalé členstvo a všichni Ti, kteří se dobrovolně přihlásí k obnovení hasičského sboru. Byl zvolen nový výbor.Dále byly objednány nové stanovy a oděvy, které byly šity jako národní kroj (čmarada). Ušití si zaplatil každý člen sám. Konalo se župní cvičení v Častolovicích, požár na Skále - při zásahu přišel o život jeden z hasičů.

1895 - pravidelné cvičení a zábavy

1896 - začal se odebírat tisk hasičů a to „Věstník a Organizace hasičstva“, který byl ve spolkové místnosti veřejně předčítán

1897 - zakoupena nová stříkačka z prostředků sboru a obce

1898-1900 - každý rok doznal sbor nějaké změny, na složení výboru to však vliv nemělo

1901 - požár 24. června u Včeláků na Pasekách, 5. října v Častolovicích u Josefa Fridricha - hořela domovní stavení, 26. října provedl dozorce p Josef Macháček prohlídku stroje a ten byl shledán ve špatném stavu. Poprvé byl ustanoven zábavní výbor.

1902 - dva požáry - místo nezjištěno

1903 - deset členů se zúčastnilo sjezdu "Slovanského hasičstva v Praze."

1904 - oslava 30.let trvání sboru. Za špatného počasí se žádný z okolních sborů nedostavil, přijel pouze sbor z Třebechovic a odpoledne z Kostelce nad Orlicí. Dvěma členům, Tichému a Vašatovi, kteří se o sbor nejvíce zasloužili, byly uděleny diplomy. V tomto roce obdržel sbor od Ústřední jednoty hasičské z Prahy podporu 120 Kč a za tyto peníze zakoupil jednu „berlovku“ a režné plátno na pracovní obleky.

1905 - požár válcového mlýna v majetku rodu Šternberků v Častolovicích. Na místě zasahovaly sbory z Častolovic, Čestic a Lible - mlýn shořel do základů.

1906 - velké změny ve složení výboru

1907 - velký požár na Pasekách u p. Pekáče. Požár se přes veškerou snahu sboru rozšířil a vyhořely ještě Machačovi, Kubcovi, Tobiškovi, Jakoubkovi

1908 - ochabla činnost sboru, neschůzovalo se

1909 - leden - zvolen nový výbor, požáry u Ant. Hrubše, Víta Marka v Častolovicích

1910 - 10. července - cvičení župy Albrechtické v Častolovicích.Malá účast, špatné počasí.

1911 - 29. prosince - velký požár v továrně na lepenku v Častolovicích. Požár likvidoval jen sbor z Častolovic. Velká část továrny vyhořela.

1912 - účast na župním cvičení Albrechtické župy v Libli

1913 - nácvik na soutěže, zdárný rozvoj sboru

1914 až 1917 - 26. července 1914 vypukla světová válka a proto byla činnost sboru omezena. Zaznamenány dva velké požáry a to 28. srpna 1914 u Zahálků v Hřibinách - požár se rozšířil a zničil dalších 7 stavení, 1917 - 15. května u Františka Nováka v Častolovicích

1918 - 28. října konec první světové války - z války se nevrátili tito členové hasičů - velitel p. František Forejtek, František Vávra, Jan Pinka, Rudolf Holub.

1919 - únor - za přítomnosti 12 členů se konala valná hromada - zvolen byl nový výbor.

1920 - menší požár v továrně na krycí lepenku v Častolovicích. Účast na cvičení v Křivicích.

1921 - katastrofálně suchý rok, který znamenal pouze jeden požár v sušárně na čekanku v obci. Sbor se zúčastnil župního cvičení v Rychnově nad Kněžnou. Zemřel zakládající člen Josef Flégl.Byla uspořádána sbírka, protože sbor neměl finanční prostředky. Mezi občany bylo vybráno 3037,- korun a od obce dostal sbor 880,- Kč.

1922 - zakoupena ještě jedna „berlovka“, 2. července uspořádáno velké poplachové cvičení.Účastnilo se 14 sborů. 6. června shořel domek Františka Tichého, od kterého se vznítil domek Anny Vaňkové. V pumpování u stříkačky se musely střídat dívky z Častolovic.

1923 - obec předala sboru starou stříkačku. Poprvé bylo sehráno divadlo a poprvé byla prováděna u sboru samaritánská činnost. Požár domku p. Jana Hanouska na obci. Založena pohřební pokladna se základní hotovostí 500,-Kč. Podán návrh na motorizaci ruční stříkačky.

1924 - 50 let trvání sboru, zvolen nový výbor. Sbor čítal 24 činných členů, 75 přispívajících a 2 samaritány. Byla provedena motorizace stříkačky, vyzkoušena poprvé na okrskovém cvičení dne 8.července. Stroj se plně osvědčil, neboť dva proudy stříkaly od pivovaru až ke kostelu. Motorizace stála 20. 300,-Kč. Na úhradě této částky se podílely :1000,-Kč Eternitas, 12300,-Kč obec,2020,-Kč okresní výbor, zbytek sbo.

1925 - 28. června se sbor zúčastnil oslav 50 let založení župy Albrechtické.Členové Rudolf Forejtek a Vít Kubec byly vysláni na sjezd hasičstva do Brna. Požár v Synkově u Matějusů - sbor pracoval poprvé u požáru s motorizovanou stříkačkou.

1926 - 12. února požár v Olešnici. Stavení Markovo a Smetanovo lehlo popelem. 15. června měl sbor pohotovost celou noc z důvodu velké povodně v obci. 13. července měl sbor pořádkovou službu u příležitosti vítání prezidenta T. G. Masaryka před školou.

1927 - sbor čítá 30 členů činných a každý člen byl od obce pojištěn na 20 000,-Kč a 101 přispívajících. Byla doplněna výzbroj o několik průtoků, 7. července sbor likvidoval požár u Čepelků na Pasekách.

1928 - účast 20 krojovaných mužů a 10 žen na sjezdu „Slovanského hasičstva v Praze“. Poprvé se sbor zúčastnil okrskového cvičení s autem, které zapůjčil pan Bárta.

1929 - obecnímu zastupitelstvu byl přednesen požadavek na zakoupení nového stroje a vybudování vodní nádrže. 2. června vypukl požár u Josefa Hovorky v Častolovicích. Chalupa i přes zásah lehla popelem. Ze spolkové pokladny, která měla slušnou hotovost, díky zábavám a divadlům, byly pro členy zakoupeny slavnostní stejnokroje.

1930 - 1. února byl založen ženský sanitní oddíl a jinošské družstvo 9 chlapců. 25. února požár u Peterů v Olešnici, který se rozšířil i na stavení u Čiháků.Včasným zásahem byly ostatní stavení zachráněny. Požár u Uždilů. V prvém týdnu března hořelo ještě třikrát a to u Konečných, Šlitrů, Jirušků,vždy v obci. Byl pozorován vzestup zábav a divadel.

1931 - 21. června velký hasičský den a samaritní cvičení v Častolovicích za účasti 14 sborů. Sbor z Rychnova nad Kn. Sbor poprvé předvedl svou novou automobilovou stříkačku.12. května požár v Česticích u Dočkalů. Shořela stodola a kůlna.

1932 - zakoupeny pro sestry samaritánky nové bílé pláště. 14. září cvičení samaritní na častolovickém nádraží. Byla zde znázorněna srážka vlaků. Cvičení proběhlo i s odvozem raněných. V červnu zaznamenány požáry na Skalce -porážka Vojtíškových, mlýn Častolovice, domek Václava Tomáška z Čestic, požár u Micherů na Malé Ledské.

1933 - na další tři roky byl zvolen nový výbor. Stav členů - 36 činných, 101 přispívajících, 6 mužů a 4 ženy samaritánky a 7 členů jinošské družiny. Byla zakoupena a vyzkoušena poplachová siréna. V tomto roce se sbor zúčastnil těchto požárů - 21. srpna v Olešnici u Šolínů a Červinků, 27. srpna v obci u Šlitrů čp. 141, 1. září chalupa p.Pazourka čp. 139, 5. září domek čp. 140 p. Josefa Vláška.

1934 - novým velitelem zvolen Petr Hubáček. Účast na župním cvičení na Velké Ledské a účast u 40-letého výročí vyhoření Skály v Kostelci nad Orlicí. Požáry nebyly.

1935 - 30. června župní sjezd v Častolovicích, účast 707 krojovaných hasičů, z toho cvičilo 263 mužů se sekerkami, 57 žen s košíčky, 26 dorostenců s kopím. Též vystoupil se svým cvičením dorost Sokola. Požáry: 20. 4. na Velké Ledské u Vilímků a Kovaříčků, 15. 7. u Mertlíků vyhořel chlév a stodola, 30. 7. u Bartoše v Česticích, 2. 8. u Panušů v Česticích, 7. 8. v pivovaru v Častolovicích.

1936 - zvolen nový výbor. Zábavní výbor vyvíjel velkou činnost a sehrál 6 divadelních her.Sbor zakoupil nové jeviště. Sbor má 36 činných členů, přispívajících, 5 mužů a 2 ženy samaritánky a 4 čestné členy. Na obecním dvoře byl postaven sušák na hadice. Zemřel zakládající člen p. František Bednář. Požár 1. května u Antonína Jelínka truhlárna a 9. května v Libli u Chaloupků.

1937 - pro činné členy byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje a pásy. Účast na několika sjezdech. -28. 6. Zásah při požáru stodoly u Satrapů, 20. 12.U Františka Brandejse - stavení lehlo popelem.

1938 - 25. 4. požár u Čadů na Pasekách, účinný a rychlý zásah, malé škody. Hasičská činnost se mění na protipožární činnost. 23. záři svolána mobilizace a schyluje se ke II. světové válce.

1939 - 15. 3. Reorganizace sboru podle německého vzoru - od župy Albrechtické sbor přidělen k „Okresní hasičské jednotě do Kostelce nad Orl. „. Byly vydány nové stanovy a zvolen nový výbor. Účast na požáru v Doudlebách nad Orl.

1940 - Okresní hasičská jednota nařizuje odstranit ze znaku a všude jinde vše, co by připomínalo ČR.Zakoupeno bylo 5 lezeckých pásů a 5 přileb. Veřejná cvičení ani oslavy se nekonaly.Divadla byla omezena.

1941 - nařízeno nepoužívat sirény u požáru. Byl vypracován vodní a příjezdový plán k důležitým objektům. Zákaz náboru členstva do hasičských sborů.

1942 - nařízeno zřídit v obci německo- české tabulky s nápisem „ trubač“. Celý majetek sboru v ceně 26 000,-Kč byl předán obci. Bylo nařízeno dostavit se k požáru do vzdálenosti 6 km a na povolení do vzdálenosti 15 km. Zásah při požáru vagónu na místním nádraží. Účast 17 mužů.

1943 - zábavní výbor znovu začal pracovat a nastudoval 4 divadelní hry, které musely být zvlášť povoleny.Byl vydán zákaz nových voleb ve sborech. 22. srpna velký požár od vlaku u p. Bareše (Peteru), 1. září zásah při požáru Matějkovy pily v Česticích.

Požár rodinného domku 1944 - zákaz všech kulturních akcí. Pro nedostatek peněz a benzínu se nesmělo cvičit se stroji. Povolena zásoba benzínu pouze 20 l. Pak byl vydán zákaz používat při likvidaci požáru motorových stříkaček. Blížil se konec války.

1945 - 5. -9. května- 4. 45 h příjezd prvního ruského tanku, samaritní četa ošetřila 107 případů. Zvolen nový výbor. V obci byl utvořen nový ochotnický spolek .Uspořádáno jedno poplachové cvičení.Požár na Malé Ledské u pí. Luxové.

1946 - pod záštitou obce se konala opožděně velká slavnost u příležitosti 70.výročí trvání sboru, s bohatým kulturním programem a čistým ziskem 35 562,-Kč. Při této příležitosti bylo provedeno ocenění členů. Sbor zasahoval u požáru truhlárny p. Špinglera v Kostelci nad Orlicí.

1947 - zakoupena nová stříkačka. Sbor čítá 38 činných, 68 přispívajících členů. Aktivní účast na školeních.Oprava hasičské zbrojnice. Zásah u požáru lesa v Lípě.

1948 - sbor si připomněl 100 let od narození zakladatele hasičstva p. Matěje Majera.Sbor zakoupil sanitní automobil.

1949 - zámecké stáje byly přestavěny na hasičskou zbrojnici. Členové odpracovali řadu brigádnických hodin. Při krajské soutěži obsadil sbor 2. místo. Požáry-les u Olšiny 3x, hostinský Podzimek a p. Zahálka Hřibiny.

1950 - výstavba nové zbrojnice. Účast na požáru na pile v Týništi nad Orlicí, požár Bažantnice (shořelo 1 a půl korce mladých stromků).

1951 - zrušen název Sbor dobrovolných hasičů a používán název Místní jednota československého hasičstva. Zvolen nový výbor.

1952 - mlynář Josef Horák daroval sboru starší auto Škoda a záložna pak nábytek do spolkové místnosti. Jednota poprvé provedla sběr železného šrotu.

1953 - opětná změna v názvu, hasiči se nazývají Československý svaz požární ochrany. Zakoupeny nepromokavé pláště. 24. října účast při požáru sušárny v Častolovicích.

1954 - utvořeno žákovské družstvo a pod vedením p. Janečka obsadilo na okrskové soutěži 2. místo. 13. 6. požár v Kostelci nad Orlicí „Deltě“. Shodou okolností všechny sbory byly na cvičení v Doudlebách nad Orlicí.

1955 - pro potřeby sboru bylo přiděleno vozidlo Ford Kanada

1956 - generální oprava stříkačky PS 16

1957 - obnoveno družstvo dorostu v počtu 12 cvičících. Vozidlo Ford Kanada zrušeno pro špatný technický stav.

1958 - provedeny preventivní prohlídky všech domů a provozoven v obci. Účast na betonování náměstí. Účast na záchranných pracích při povodni v   Borohrádku. Přiděleno vozidlo T 805.

1959 - vymalována Hasičská zbrojnice. Družstvo dorostu obsadilo 2.místo na okrskové soutěži. Počet členů - 56 , dorost 12. Požáry - 27. 3.Eternitas Častolovice, 20. 5. úder blesku do stodoly JZD - škoda 150 000,-Kč,3.7.Stuha Kostelec nad Orlicí, 4 x požár v Olšině v Častolovicích.

1960 - krizová léta, výbor se neustále měnil, nevykazována žádná činnost

1961 - povodeň kolem potoka Konopáče. Záchranných prací se zúčastnilo 16 členů, kteří zasahovali celou noc.

1962 - účast na okrskové soutěži ve Voděradech s umístěním na 2. Místě. Obnoveno družstvo žáků v počtu 10 chlapců do 14 let.

1963 - pro špatný technický stav vyřazeno vozidlo Škoda

1965 - ustanoveny protipožární hlídky

1966-67 - 1967 požár maringotky na místním nádraží. Škoda 30 000,-Kč.

1968-69 - účast při požáru v Černíkovicích, požár na Velké Ledské - hořel stoh slámy u kravína.

1970 - zakoupeny krátkovlnné vysílačky, obnovení aktivní činnosti sboru

1971 - provedeny preventivní prohlídky v obci

1972 - vypracován požární plán obce. Utvořeno žákovské družstvo a zakoupena výstroj pro toto družstvo. Rozhodnuto přestavět T 815 na speciální požární vozidlo.

1973 - obnovena klubovna v požární zbrojnici. Dokončena přestavba T 815 na požární vozidlo. Zvolen nový výbor.

1974 - v červnu se uskutečnily oslavy 100 výročí založení sboru, 8-9 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Plamen

1976 - požární zbrojnice nevyhovuje - nutno hledat nové prostory.

1977 - vypracován projekt na novou zbrojnici v místě stavení p. Tiché. Z tohoto později sešlo.

1978 - vytvoření místního výboru do kterého jsou zařazeny sbory z Častolovic, Ledské a Hřibin. K nim se přidávají sbory z Čestic, Olešnice a Hoděčína, které spolu v současné době tvoří okrsek.

1980 - povodeň v pohotovosti zásahové družstvo - zásahy prováděny po tři dny v Častolovicích a okolí. Účast na okresním kole -2. místo ženy, 4. místo muži, dorostenci 1. místo.Požár zemědělské usedlosti v Hřibinách - projevil se špatný stav T 805. Nutno dořešit otázku uskladnění výzbroje a výstroje. Pro přestavbu byl zakoupen rodinný dům čp. 211 p. Poura (kovárna).

1984 - uspořádány slavnosti 110. výročí vzniku sboru. Soutěž požárních družstev - účast 11 družstev, 1 místo muži i ženy Častolovice. Sboru předána medaile “Za příkladnou práci“.

1986 - uvedena do provozu knihovna, sklady materiálu, sklad civilní obrany. Počítáno je s výstavbou garáží. Materiál na přestavbu 450 000,-Kč. Započata výstavba garáží. Spolu s okresním výborem Červeného kříže bylo uspořádáno námětové cvičení spojené s poskytováním pomoci zraněným. Hra Plamen -Dobruška 1. místo kolektiv mladých požárníků. Dvě námětová cvičení - dálková doprava vody.

1988 - ukončena výstavba garáží

1989 - prověřovací cvičení na teletník ZD . Objekt se nechal vyhořet.

1990 - změna názvu ze Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přejmenování jednotky na sbor dobrovolných hasičů. Problémy s vozem T805 -zakoupení vozu CAS 25 Š 706 r. v.1978 v ceně 60 000,-Kč. Na náhradní díly přiděleno vozidlo CAS 16. T 805 převedena na Ledskou.

1992 - dokončena přestavba vozu CAS 25 Š 706 RTHP. Přestavbu provedli sami členové. Hodnota díla 350 000,-Kč. Sbor se stal akcionářem Hasičské vzájemné pojišťovny zakoupením 4 akcií v hodnotě 1000,-Kč/ ks. Podíl na přípravě oslav 650 let obce Častolovice. Účast na soutěži o putovní pohár SDH Opočno - 1. místo. Požáry - 23. 6.-les Čermná nad Orlicí, 27. 6.-les Lično Hradisko, 27. 7.Přírodní divadlo les, 7. 8.rodinn7 domek Hřibiny, 8.8.les na Mírově, 22. 9.les Střelnice Čestice, 22. 9.les Zdelov.

1993 - zajišťování oslav 100. výročí trati Solnice -Častolovice - doprovod parního vlaku. Zásah u 7-mi lesních požárů. Obhajoba prvenství na soutěži o putovní pohár SDH Opočno. Požáry : 24. 4.les Častolovice, 26. 4. les Zdelov, 17. 5. les Suté břehy u Týniště nad Orl. , 10. 6.les Petrovice pí.Sternbergová, 11. 6.plnění v Česticích - les, 15. 11 výjezd na nenahlášené pálení klestu Častolovice.

1994 - dokončení fasády na budově hasičské zbrojnice. Hodnota díla představuje 2 500 000,-Kč. Na výstavbě se podílely převážně členové sboru. Oslavy 120.Výročí založení sboru. Účast na 6-ti požárech : 2. 6 les u Borohrádku, 26. 6. les u Petrovic, 29. 6. plnění letadla les na Mírově, 1. 7. les v Kostelci nad Orl. , 21. 7.plněníletadla Kačerov - požár Husí skály u Skuhrova nad Bělou, 1. 8.les u Horního Jelení.

1995 - Účast na požárech - 12. 2.Hospoda Lično p. Plašil, 7. 5.Výrobna plastů ZD Štěpánovsko,21. 7. lakovna firmy Rojek v Častolovicích, 27. 7.les u Rašovic, 7. 8.Husí skály u Skuhrova nad Bělou- plnění letadla na Kačerově, 11. 8.les u Horního Jelení, 24. 10.strojírna u Rohlenu Častolovice, 30. 11. rodinný domek Kostlecké Horky, 18. 12. rodinný domek Chleny.

1996 - Požáry :16. 3.bytovky Vamberk,seno Častolovice u Hasičské zbrojnice, 4. 4. kontejner Častolovice, 9. 4.les Týniště nad Orl. , 16. 4.les Zakopanka u Pekla nad Zdobnicí,25. 6.pila Borohrádek, 29. 7. stoh Častolovice,24. 8.strniště u dvora Polná Častolovice, 7. 9.zahradní domek Kostelec nad Orl. , 25. 11.fara Častolovice.

1997 - požáry: 13. 2.truhlářství Kostelec nad Orlicí, 26. 3.-strniště Rašovice Prefa, 9. 4.les Číčová, 5. 11. byt v paneláku U Konopáče Častolovice -požár potravin, planý poplach Hřibiny, 26. 11.truhlářství Ledvina Kostelec nad Orl. Dále sbor zasahoval u povodní dne 7. 6.v Čermné nad Orl. , 8.8.rovněž v Čermné nad Orl. V červnu byl uspořádán I. ročník soutěže o putovní pohár starosty obce Častolovice, v únoru masopustní průvod, hasičský bál.

1998 - 9. 1. byla zahájena přestavba stříkačky PS 12 na soutěžní stroj PS 15,31. 1.- vepřové hody, 21. 2.-uspořádán masopůstní průvod, 13. 6.soutěž o putovní pohár starosty obce Častolovice, dne 30. 4. pálení čarodejnic. Požáry :požár kontejneru Častolovice 19. 3. , 31. 3.tráva u Orsilu, 14. 4. tráva u Autolapu Častolovice, 15. 4. tráva u Autolapu, 27. 4. záloha na stanici při požáru lesa na Zakopance, 29. 5.les Týniště nad Orlicí, 19. 6.lakovna firmy Rojek Kostelec nad Orl. ,16. 8 RD Domašín, 9. 12.RD čp. 15 Tutleky, 13. 12.pražírna Oříšků Canto Týniště nad Orl. Uspořádán zájezd na soutěž do Českého Krumlova. V tomto roce postihla území našeho okresu velká povodeň. Sbor dobrovolných hasičů zasahoval v období od 23. 7. - 28. 7. 1998 v Častolovicích, Česticích, Kounově, Cháborech, Mastech, Dobrém, Kamenici, Dobrušce. V tomto roce bylo zaznamenáno celkem 22 výjezdů. 1. 8 až 4. 8.byla uspořádána výstavka fotografií Povodeň 1998. Výtěžek v hodnotě 11 367,-Kč byl předán postiženým. Povodňová situace 16. 9. v Synkově, Česticích, Libli, několik technických zásahů dne 29. 10.a 3. 11.čerpání vody na škole, 1. 11. spadlý strom v parku, 1. 12. dopravní nehoda Častolovice.

1999  - zvolen nový výbor, 29. 4. 1999 požár vzduchotechniky Orsil Častolovice. Zahájena přestavba skladu CO na šatny, uspořádán Masopust, Čarodějnice, Soutěž o putovní pohár starosty obce Častolovice. Sbor zasahoval v období od 8. 6. do 10. 6.při povodních na území okresu - Čestice, Semechnice, Byzhradec, Trnov. Další zásahy - 25. 6. - požár halového seníku Merklovice, 16.6., 24.6. - čerpání vody ze sklepa Častolovice 27. 7.- čerpání studny Častolovice, 2. 8.- technický zásah -odstranění stromu u zdravotního střediska, 5. 8. - požár halového seníku Merklovice, 5. 8. - požár strniště hrachu Libel, 7. 9. -olejová havárie v ulici Komenského. , 3. 12. 1999 a 17. 12. 1999 technický zásah-umývání komunikace Orsil s. r. o. , 15. 12. 1999 dopravní nehoda Atlantic security s.r.o.Pardubice -Š Felicia PUM 98-80, 25. 12. 1999 požár zemědělské usedlosti Voděrady-Josef Chaloupka čp. 4, 31. 12. 1999 pohotovost zásahové jednotky v souvislosti s Y2K (2000).V říjnu se sbor zúčastnil celostátní soutěže v požárním útoku Memoriál mjr. Urbana v Českém Krumlově a konečně dosáhl času pod 30 s. Dokončena přestavba skladu CO na šatnu a kuchyňku, vymalování objektu Hasičské zbrojnice, natření vrat a žlabů.V červnu byl zakoupen nafukovací člun Dinghy 400 s výbavou, z výprodeje HZS zakoupeny 3 ks radiostanic PR 35 a nová siréna za 430,-Kč.