Vypalování trávy a požáry v přírodě

04.04.2009 09:10

Vypalování trávy a požáry v přírodě


S příchodem jara vrcholí snahy majitelů pozemků a zahrádkářů o zvelebení trávníků po zimě. Počasí láká k jarnímu úklidu, prořezávání ovocných stromů a zaschlých dřevin. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody nebo ohrozit životy a zdraví lidí. Tyto požáry jsou v naprosté většině způsobeny nedbalostí lidí při manipulaci s otevřeným ohněm.

I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla.

Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že :
1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.),
3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Na základě zkušeností hasiči doporučují osobám, které se chystají pálení provádět, ohlásit tuto činnost na místně příslušné Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. V rámci Královéhradeckého kraje je to Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, telefonní číslo 950 531 100, nebo rubrika „pálení klestí“ na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje – www.hzshk.cz. Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství požární techniky.

Hlášení o pálení musí obsahovat:
1. datum a čas pálení,
2. druh spalované látky,
3. přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou),
5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,
6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,
7. uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,
8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

V rámci Královéhradeckého kraje je problematika zakládání ohňů v přírodě, na skládkách a vypalování trávy řešena rovněž Nařízením hejtmana Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V tomto předpise najdou občané i firmy požadavky a podmínky, které je nutné splnit a zabezpečit například v období sucha, v období sklizně, skladování pícnin, obilovin a slámy, při vypalování křovin, trav, plevele, suchého rákosu, pálení slámy na polích, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích.

Bc. Martina Žahourková — 03.04.2009 - tisková mluvčí HZS KHK