Historie "častolovského" hasičského sboru

 

R

oku 1874, na shromáždění občanů obce Častolovice, byl založen   hasičský sbor. V pamětní knize obce se na straně 23 objevuje zápis:

 

 

 

             "Již dávno bylo v Častolovicích sdružení sousedů, řemeslníků a dělníků, kteří při nahodilém požáru zde i v blízkém okolí vždy ochotně přispěchali a obětavě pracovali. Vrchnost zdejší měla dobrou stříkačku, kterou ochotně půjčovala. Kůlna pro ní byla hned za pálenkou u mostu a klíč k ní měl panský vrátný v zámku v uschování. V půjčování koní ku stříkačce střídali se místní majitelé koní s koňmi zámeckými a dvorskými. Občanům, kteří koně ochotně půjčovali platila obec určitou náhradu.V letech šedesátých začaly se v Čechách tvořiti dobrovolné sbory hasičské. Musily míti stanovy, úřední schválení, sbor pak potvrzen a byl mu dán řád cvičební. Pořízen stejnokroj a výzbroj hasičská dle vzoru větších spolků."

 

 

 

„V počátcích vlastnil sbor pouze dřevěnou stříkačku, 10 přileb, 1 lano, 2 žebříky, lopatu, trumpetu. Prvá léta se pilně cvičilo, sbor se zúčastňoval veřejných i župních cvičení. Cvičení se konala týdně i měsíčně. Majetnější členové si pořídili stejnokroje z vlastních peněz. K pořízení stejnokrojů pro nemajetné členy a hasičského nářadí poskytla obec hojnou podporu. Každoročně o masopustu pořádaný ples těšil se hojné přízni občanstva.

 

1876 - od Rolnického vzájemného pojišťovacího spolku ve Spech u Nového Města nad Metují obdržela obec novou stříkačku se vším příslušenstvím a tím teprve vzmáhal se zájem o sbor.“

 

 

 

1877 - historicky první požár likvidoval nově založený sbor u Jana Pauka v Synkově. Jednalo se o společný zásah se sbory z Čestic a Kostelce nad Orlicí. Přes veškerou snahu chlév, stodola i srub lehly popelem.

 

 

1897 - zakoupena nová stříkačka Smekal z prostředků sboru a obce.

 

 

 

1903 - deset členů se zúčastnilo Sjezdu slovanského hasičstva v Praze.(obrázek1), (obrázek2) Každý člen na cestu obdržel 8 korun. Při této příležitosti byl v hasičském tisku uveřejněn tento článek: "Velkolepá manifestace myšlenky hasičské, té obětavé lásky k bližním a slovanské solidarity i v tomto oboru, tkví zajisté dosud v myslích i srdcích všech tisícerých účastníků - ze všech niv slovanských..."

 

 

 

1924 - oslavy 50 let trvání nově založeného sboru. Sbor čítal 24 činných členů, 75 přispívajících a 2 samaritány. Byla zahájena motorizace stříkačky. Stroj se plně osvědčil, neboť dva proudy stříkaly od pivovaru až ke kostelu. Motorizace stála 20 300,-Kč. Na úhradě této částky se podílely : 1000,-Kč  Eternitas, 12 300,-Kč obec, 2020,-Kč okresní výbor, 8 000,-Kč sbor. Při komunikaci ve sboru používáno oslovení „přítel“.

 

 

Foto detail motoru koňky

 

1928 - účast 20 krojovaných mužů a 10 žen na Sjezdu slovanského hasičstva v Praze dne 4.7.1928.

 

 

  "…….. Bylo to poprvé, kdy odvážili jsme se podniku, jenž nemá srovnání v dějinách sjezdů hasičských, poprvé vypjala se vznícená tužba naše tak vysoko.Cíl svůj vysoko jsme si položili a přece dosáhly jsme úspěchu rozhodného, neboť podařilo se nám upoutati všeobecnou pozornost k naši snahám, dokázati národu našemu, jak pokročil rozvoj hasičských organizací a jak početné voje té armády lidskosti a lásky k bližnímu….Ty tisíce českých hasičů byly důkazem, že idea dovede sloučit lidi ušlechtilé, zanícené pro dobrou věc a hotových sloužiti národu svému za každých okolností…..Poznali jsme, jak mnoho síly utajeno je v nás,nabyli jsme správný názor na výcvik a ukázněnost našeho členstva….A všichni v těch slavných dnech cítili jsme se příslušníky jediné rodiny, všichni jsme si rozuměli a srdce naše bila v souladu… " "…. Budoucnost ukáže, zda právem jsme hrdi na svoje úspěchy .Jistotou je, že úspěch sjezdu ukázal hasičstvu všechny jeho možnosti a zavazuje nás k další práci …." (almanach Památník Sjezdu slovanského hasičstva v Praze 1928)

 

 

 

1931 - dne 21. června uspořádán velký hasičský den a samaritní cvičení v Častolovicích, za účasti 14 sborů. Sbor z Rychnova nad Kněžnou poprvé předvedl svou novou automobilovou stříkačku Laurin - Klement.

 

 

 

 

1935 – dobové fotografie sboru

 

 

 

 

 

1939 – v kronice sboru se objevuje zápis: " 15. 3. v ten den pro nás všechny tak potupný, přestává existovat Československá republika a naše země byla vzata "pod ochranu" říše. Vše bylo pro tu dobu ztraceno, kalvárie začala. Hitler se dívá z oken pražského hradu. Začíná se jezdit po pravé straně. Zatínají se pěsti. Nejlepší naši lidé utíkají za hranice. Řádí gestapo a celý svět mlčí. Kdo přijde na řadu po nás?

 

1940-45 – sbor v tomto období se věnoval hodně ochotnické činnosti, která byla plně zakázána  v roce 1944. V období II. světové války velmi dobře pracovala samaritní četa, která ošetřila spoustu zraněných hlavně v květnových dnech 1945.

 

1948 - Sbor si připomněl 100 let od narození zakladatele hasičstva p. Matěje Majera. Sbor zakoupil sanitní automobil Praga Alfa SPZ ČRK 636. Zápis v kronice také skromně komentuje "Vítězný únor".

Foto Praga Alfa

1949 - zámecké stáje byly přestavěny na hasičskou zbrojnici. Členové odpracovali řadu brigádnických hodin. Sbor se uchází o koupi auta Phënomen od poštovního úřadu, jednání jsou zdlouhavá , takže , když se naskýtá příležitost zakoupit sanitní automobil Škoda Superb od hradecké nemocnice sbor neváhá a vozidlo kupuje za 80 500,-Kč. Protiúčtem skládá při koupi sbor automobil Praga Alfa za 50 000,-Kč.

Foto Škoda Superb

 

1952 - mlynář Josef Horák daroval sboru starší auto Škoda 104

Foto Škoda  104

 

1954 - hasičský sbor byl opět přejmenován, tentokrát na Požární ochranu. Sbor si na tuto změnu nemohl dlouho zvyknout.

 

1955 - pro potřeby sboru bylo ONV přiděleno vozidlo - nákladní automobil Ford C298QF/F60L (Kanada). Vůz byl v dobrém technickém stavu.

 

1956 - provedena generální oprava stříkačky DS 16.

Foto DS 16

 

1958 - dne 2. února 1958 proběhla v Častolovicích Okresní konference Svazu požární ochrany. Provedeny preventivní prohlídky všech domů a provozoven v obci. Účast na betonování náměstí. Přiděleno vozidlo Tatra 805.

Foto T805

 

1974 - v červnu se uskutečnily oslavy 100. výročí založení sboru. Velkému zájmu občanů obce se těšilo námětové cvičení na panelové domy u hřbitova. Oslavy doprovázel koncert dechové hudby, ukázky zásahů s historickou i současnou technikou.

Foto oslavy 100 let

 

1980 – sbor řeší otázku uskladnění výzbroje a výstroje. Současná zbrojnice již nevyhovuje. Pro přestavbu byl zakoupen rodinný dům čp. 211 p. Poura (kovárna).

Foto kovárny

 

1981 - provedena oprava vozu Tatra 805. Členové odpracovali 1810 brigádnických hodin při budování nové hasičské zbrojnice.

Foto stavba zbrojnice

1987 - Vybrané domy označeny tabulkou "Zde se hlásí požár". Dne 3. května zápasili hasiči s ohnivým kohoutem v Česticích u paní Matějkové Milady čp.90, kde po úderu blesku hořel výměnek, používaný jako rekreační chalupa.

Foto požár

1989 - V souvislosti s příchodem roku 1989 se v naší kronice objevuje zápis: "Listopad tohoto roku byl velký mezník v životě našeho národa. Sametová revoluce svrhla konečně velkou všemohoucí Komunistickou stranu a náš stát se stal demokratickým. I na další činnost pak tato revoluce bude mít vliv."

 

1990 - změna názvu ze Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přejmenování jednotky na Sbor dobrovolných hasičů Častolovice. Problémy s vozem Tatra 805 - zakoupení vozu CAS 25 Š 706 RTHP r. v.1978 v ceně 60 000,-Kč. Na náhradní díly přiděleno vozidlo CAS 16 Škoda 706. Tatra 805 převedena ke sboru na Ledskou.

Foto trambus

1994 - dne 9 a 10. září uspořádal sbor oslavy 120 let založení SDH Častolovice. Akce se uskutečnila na prostranství před činžáky v ulici Školská. Slavnostní schůze dne 9. 9. 1994 se zúčastnil také člen ústředního výboru SH ČMS br. Ján Chlebo.  Všichni členové sboru se u této příležitosti vyfotili. Oslavy byly zadokumentovány na videozáznam.

Foto z oslav 120

 

1999 - ve dnech 24. - 25. září 1999 se konaly v obci Častolovice oslavy 125. výročí založení místního sboru. Oslavy byly zahájeny dne 24. 9. 1999 v 18:00 hodin pietním průvodem obcí na místní hřbitov, kde proběhla malá vzpomínka na členy, kteří se těchto slavnostních dní nedožili. Poté následovala slavnostní schůze. Schůze se zúčastnili zástupci HZS okresu Rychnov nad Kněžnou, OSH Čech, Moravy a Slezska, Obecního úřadu Častolovice a okolních sborů. Součástí slavnostní schůze bylo bilancování historie sboru a předání ocenění zasloužilým a činným členům. Po ukončení následovala taneční zábava se skupinou Kantoři II ze Skuhrova nad Bělou.
Oslavy pokračovaly dne 25. 9. 1999 od 13:30 hodin námětovým cvičením na budovu Základní školy v Častolovicích. Hasiči z SDH Kostelec nad Orlicí a SDH Častolovice předvedli ukázku zásahu v dýchací technice. Evakuaci osob s pomocí výškové techniky - automobilového žebříku AZ 30 Iveco zajišťovali příslušníci HZS okresu Rychnov nad Kněžnou. Po skončení námětového cvičení se veškeré dění přesunulo k budově Hasičské zbrojnice v Častolovicích. Zde byla předvedena ukázka práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Své lezecké umění všem nadšencům předvedl Hasičský záchranný sbor podniku Škoda Auto a. s. Kvasiny. Děti si přišly na své při několika soutěžích, které pro ně hasiči připravili. Návštěvníci slavnostního odpoledne mohli podráždit své chuťové buňky grilovanými specialitami a nebo si zatančit se skupinou Špunt. Hladký průběh oslav narušil pouze nenadálý výjezd místní zásahové jednotky k požáru odsávacího potrubí v podniku Orsil s. r. o. Častolovice. Na zásahu se společně s místní jednotkou podílel Hasičský záchranný sbor okresu Rychnov nad Kněžnou a SDH Kostelec nad Orlicí. Sv. Florián, patron hasičů, podržel nad účastníky zásahu ochranou ruku a výjezdem k této události byly oslavy činnosti několika generací hasičů symbolicky zakončeny. Zahájena přestavba skladu CO na šatny

Foto oslavy125

Foto šatna

 

2000 - Po dlouhodobých jednáních s firmou ZEKO Slavičín byl dne 10.srpna 2000 uskutečněn nákup staronové hasičské cisterny. Podařila se koupě, o které snilo několik generací hasičů. V tomto roce se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a náš okres a sbor zde zastupoval jako delegát Jiří Řeháček.

Foto tatra příjezd

 

2003 – koupeno vozidlo DA 12 AVIA

Foto avia